Cách  phân biệt và sử dụng của “Either” và “Neither”

Thumbnail Either

   Neither và Either là một trong những cấu trúc hay nhưng ít được sử dụng đúng cách bởi vì sự dễ gây nhầm lẫn của nó. Tuy nhiên, nếu hiểu được bản chất và vận dụng một cách hợp lý, bạn sẽ dễ dàng gặt hái được thành công trong giao tiếp cũng như  các bài kiểm tra . Cùng Ông Giáo Vlog tìm hiểu cách sử dụng của Neither và Either nhé!

  1. Phân biệt và định nghĩa Either và Neither

Either và Neither giống như SoToo mang nghĩa là “CŨNG”, dùng để nối 2 sự việc lại với nhau (thường có chữ “and” để nối câu).

Mặc dù đều mang ý nghĩa đều phủ định về một sự việc , chúng cũng có những khác biệt về mặt cấu trúc

  • Đối với Either

Thường được dùng ở cuối câu và dùng với trợ động từ phủ định (do not, does not)

Vd  Jack doesn’t work there, and Henry doesn’t either.

  • Đối với Neither

Thường được dùng ở đầu câu, theo sau là trợ động từ và cuối cùng là chủ từ. Dùng với trợ động từ không có not (do, does) vì neither chính nó có thể hiểu nôm na là “not either

Vd:  Kevin doesn’t live there. Neither does Tom.

Lưu ý

Neither không đi với “trợ động từ phủ định

Vd:   John did not neither. [incorrect!]   --> John did not either. [correct!]

Neither did not John. [incorrect!]  -->  Neither did John. [correct!

 

Không dùng too trong “câu phủ định

Vd:   John did not too. [incorrect!] --> John did not either. [correct!]

 

  1. Cách sử dụng either và neither kèm ví dụ cụ thể

   2.1 Cách dùng either khi đứng một mình

-Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn.

Trong giao tiếp , “either” thường được đặt ở cuối câu phủ định. Với hàm ý là bạn tán thành với sự phủ định của người nói và mang nghĩa “cũng không”.

Vd:  A: I wasn’t thirsty.

B: I wasn’t either.

(A: Tôi không khát. B: Tôi cũng không).

 

Vd: A: I didn’t go to class yesterday.

B: I didn’t either.

(A: Tôi đã không đến lớp ngày hôm qua. B: Tôi cũng vậy).

 

-Khi đứng một mình trong câu, either có nghĩa là  “cả hai”

 

Vd: I need to find a car to move house. My uncle has two. Either will suit my purposes.

( Tôi cần xe để chuyển nhà. Chú của tôi có 2 chiếc. Cả hai đều phù hợp để vận chuyển.)

 

 2.2 Cách sử dụng neither

-Dùng “Neither” trong câu trả lời ngắn

“Neither” thường được sử dụng trong câu trả lời ngắn khi ai đó nói phủ định một điều gì đó và bạn đồng ý với ý kiến của họ.

 

Vd: A: I have never been to Switzerland  (Tôi chưa bao giờ đến Thuỵ Sĩ.)

B: Neither have I (Tôi cũng vậy.)

 

-Khi đứng một mình trong câu, neither có nghĩa là  “cả hai đều không.”

 

Vd:  I have two cars, but neither is big enough.

 

 

  1. Cấu trúc Either or và Neither nor

Either … or  có nghĩa là “Hoặc cái này… hoặc cái kia”, “một trong hai cái”,  được sử dụng để đưa ra sự lựa chọn giữa 2 khả năng.

Vd:  Either Mary or John will pick you up at the airport.

(Mary sẽ đón bạn, hoặc John sẽ làm điều đó.)

 

Vd:  We should bring either coffee or tea.

(Chúng ta có thể mang theo cà phê hoặc trà.)

 

Vd:  Either you tell me everything you know, or I’ll take you to court

(Bạn có 2 lựa chọn. Kể với tôi về mọi thứ mà bạn biết, hoặc tôi sẽ đưa bạn ra tòa.)

 

Neither … nor  tương đồng với “Not…either…or”, có nghĩa là “không làm cái này…..cũng như không làm cái kia”

 

Vd: He speaks neither English nor French.

(Anh ta không nói tiếng Anh cũng như tiếng Pháp.)

 

Vd: Neither Mary nor John will pick you up at the airport.

(Mary sẽ không đón bạn, và John cũng sẽ không làm điều đó.)

 

Lưu ý:  Either dùng với or, Neither dùng với nor.

 

   Vd:   Neither the Dean or the Chancellor wanted to accept the new regulations. [incorrect!]

—> Neither the Dean nor the Chancellor……..  [correct!]

 

I love either cat nor dog.  [incorrect!]

—>  I love either cat or dog.    [correct!]